Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov

Aktualizované: 14.05.2024

1. Úvod

Tieto zásady a pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Mosuda s.r.o. (ďalej len „Mosuda“) boli vypracované podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“).

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité a pri návšteve našej webstránky https://www.mosuda.sk/, používaní aplikácie Mosuda chceme, aby ste sa cítili bezpečne. Preto sme vypracovali tieto pravidlá ochrany osobných údajov, kde sa dozviete ako získavame a spracúvame Vaše osobné údaje, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať a taktiež o Vašich právach smerujúcich k ochrane osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vaších osobných údajov je:

Mosuda s.r.o.
Kruhová 416/65
Ľubica 059 71

IČO: 55 605 044

Zápis v registri: OR Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka číslo:  46269/P

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, uplatnenia Vašich práv, kontaktujte nás na emailovej adrese info@mosuda.sk, prípadne písomne na adrese našej spoločnosti.

3. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje

3.1 Osobné údaje sa spracúvajú pri komunikácií s Mosudou

Účel

Poskytovanie zákazníckej a produktovej podpory

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje, Osobitná kategória osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Komunikácia dotknutých osôb s Mosudou za účelom získania informácií a podpory k službám a produktom. Spracúvať sa môžu osobné údaje ako meno, priezvisko, fotka, rola v aplikácií email a telefónny kontakt a informácie o produktoch a službách, ktoré klient využíva. Príjemcovia niektorých z týchto osobných údajov môže byť sociálne siete, poskytovateľ hostingu.

Môžeme tiež vytvárať denníky udalostí, ktoré sú užitočné pri diagnostike problémov spojených s používaním nášho portálu, a zaznamenávať informácie o probléme týkajúcom sa podpory alebo služby. V záujme zlepšovania služieb zákazníkom môžeme tiež v medziach príslušných zákonov zaznamenávať a kontrolovať rozhovory so zástupcami zákazníckej podpory a analyzovať spätnú väzbu, ktorú nám používatelia poskytnú prostredníctvom dobrovoľných prieskumov mienky zákazníkov.

Právny základ a retencia

Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckej a produktovej podpory, ktorú poskytujeme našim zákazníkom. Právnym základom na spracovanie týchto informácií na tieto účely je plnenie zmluvy/predzmluvné ujednania vo vzťahu Mosudy k Vám za účelom poskytnutia kvalitnej zákazníckej podpory.

Retenčná doba: 4 roky.

3.2 Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri predzmluvnom vzťahu a pri uzatvorení zmluvy a plnenízo zmluvy s / prostredníctvom Mosuda

Účel

Registrácia profilu, evidencia profilu, tréningov, stravovania, receptov a výživy, konzultácií, výber trénerov/coachov/ fyzioterapeutov/výživových poradcov.

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje, Osobitná kategória osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Pri používani aplikácie Mosuda sa môžu spracovávať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, profilová fotka, rolu v aplikácií, otázky z dotazníka, pohlavie, typ tréningov, aktivity a ich opakovania, informácie k strave a výžive, parametre tela, obľúbené recepty.

Príjemcami pre tento účel sú poskytovateľ hostingu, databázy a administrátor aplikácie.

Právny základ a retencia

Právnym základom na spracovanie týchto informácií na tieto účely je plnenie zmluvy/predzmluvné ujednania vo vzťahu Mosudy k Vám za účelom poskytnutia kvalitných služieb.

Retenčná doba: Do výmazu profilu alebo 27 mesiacov od poslednej  aktivity v aplikácií.

Účel

Online konzultácie a tréningy

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje.

Popis kategórie a príjemcovia

Pre tento účel sa môžu spracúvať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, fotografia, hlas a aktivita klienta.

Príjemcami pre tento účel sú poskytovateľ hostingu, databázy a administrátor aplikácie

Právny základ a retencia

Právnym základom na spracovanie týchto informácií na tieto účely je plnenie zmluvy vo vzťahu Mosudy k Vám za účelom poskytnutia kvalitných služieb. 

Retenčná doba: online konzultácie a tréningy nie sú prevádzkovateľom nahrávané a uchovávané. 

Účel

Uzatvorenie a plnenie zmluvy – personalizovaný predaj produktov a služieb

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje.

Popis kategórie a príjemcovia

Ak si objednáte službu/produkt cez aplikáciu Mosuda, tak Mosuda môže spracúvať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, e-mailovú adresu, telefónne číslo.

Príjemcami sú poskytovateľ hostingu, databázy a administrátor aplikácie.

Právny základ a retencia

Právnym základom na spracovanie týchto údajov je plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení na základe vašej žiadosti. 

Retenčná doba: 4 roky (pre prípad ak by cez tento kanál prišla informácia / údaj k reklamácií).

Účel

Odstúpenie od zmluvy a iný spôsob zániku zmluvy / reklamácie

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje, Osobitná kategória osobných údajov.

Popis kategórie a príjemcovia

Mosuda pri reklamáciách alebo odstúpení od zmluvy nasledovné osobné údaje:  meno, priezvisko, profilová fotka, rolu v aplikácií, otázky z dotazníka, pohlavie, typ tréningov, aktivity a ich opakovania, informácie k strave a výžive, parametre tela, obľúbené recepty.

Príjemcom je poskytovateľ cloudových služieb a správy online dokumentov, advokátske kancelárie, exekútorské úrady a orgány verejnej správy a súdy.

Právny základ a retencia

Právnym základom na spracovanie týchto informácií na tieto účely je zákonná úprava spotrebiteľských práv.

Retenčná doba: 3 roky.

3.3 Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri zapojení do súťaží

Účel

Realizácia súťaže a identifikácia súťažiaceho a výhercu

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje.

Popis kategórie a príjemcovia

Mosuda môže pre tento účel spracúvať Vaše osobné údaje ako meno, priezvisko, e-mailová adresa, ktoré uvediete pri zapojení sa do súťaže. 

Príjemcami pre tento účel je cloudová marketingová a emailová platform a sociálne siete.

Príjemcom je poskytovateľ cloudových služieb a správy online dokumentov, advokátske kancelárie, exekútorské úrady a orgány verejnej správy a súdy.

Právny základ a retencia

Právnym základom je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel účasti v súťaži.

Retenčná doba: 4 roky od skončenia súťaže.

Účel

Zverejnenie výhercu súťaže

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje.

Popis kategórie a príjemcovia

Mosuda môže spracovávať Vaše meno a prvé začiatočné písmeno priezviska, ktoré uverejníme na našom webovom portáli www.mosuda.sk a naších učtoch na sociálnych sieťach.

Príjemcami pre tento účel je platforma na správu newslettrov a sociálne siete.

Právny základ a retencia

Právnym základom je súhlas výhercu. Neudelenia súhlasu nie je dôvodom pre odmietnutie zapojenia sa súťažiaceho do súťaže.

Retenčná doba: 1 rok zverejnenie jeho mena.

3.4 Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri účasti na tlačových konferenciách a pri zasielaní tlačových správ

Účel

Účasť na tlačovej konferencií usporiadanej Mosudou

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje.

Popis kategórie a príjemcovia

Keď sa zúčastníte tlačovej konferencie usporiadanej Mosudou, spracujeme Vaše meno,priezvisko,mailovú adresu a prípadne Vášho zamestnávateľa,a to za účelom evidencie prezencie prítomných.

Príjemcami pre tento účel je poskytovateľ cloudových služieb a média.

Právny základ a retencia

Právnym základom na spracovanie týchto osobných údajov je Váš súhlas.

Retenčná doba: 1 rok od uskutočnenia tlačovej besedy alebo do odvolania súhlasu podľa toho, čo nastane skôr.

Účel

Záujem o zasielanie pravidelných tlačových správ Mosudou

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje.

Popis kategórie a príjemcovia

Mosuda za týmto účelom spracovávať Vaše meno,priezvisko,emailovú adresu a prípadne aj Vášho zamestnávateľa.

Príjemcami pre tento účel je poskytovateľ cloudových služieb a média.

Právny základ a retencia

Právnym základom na spracovanie týchto osobných údajov je Váš súhlas.

3.5 Marketingová komunikácia

Účel

Zasielanie marketingových informácií a newslettera

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje.

Popis kategórie a príjemcovia

Mosuda môže spracúvať osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, meno, priezvisko, pohlavie a dátum narodenia. na účely odosielania marketingových informácií a newslettera o rôznych produktoch/službách ponúkaných prostredníctvom aplikácie Mosuda /  portálu www.mosuda.sk

Príjemcom pre tento účel môže byť cloudová marketingová a emailová platforma. 

Mosuda využíva cloudové služby tretích strán, ktoré jej pomáhajú s rozosielaním e-mailov. Tieto služby sledujú aktivity súvisiace s týmito e-mailami, napríklad či ich adresát otvoril, či klikol na odkazy v e-mailoch a či po kliknutí na ne uskutočnil nákup. Mosuda na základe týchto údajov analyzuje mieru interakcie s e-mailami, ktoré posiela.

Právny základ a retencia

Právnym základom na tento účel je Váš súhlas.

Retenčná doba: Ak odberateľ marketingových informácií a newslettra neotvorí email aspoň raz za 12 mesiacov, bude vyzvaný mailom, aby potvrdil záujem o odber, inak bude po 90 dňoch odhlásený z odberu marketingových informácií a newslettera.

Účel

Zber emailov za účelom získavania záujemcov o službu „Predplatné“ a informovanie o službe „Predplatné“

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje.

Popis kategórie a príjemcovia

Ak prejavíte záujem o službu “Predplatné” od Mosuda môže spracúvať Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu.

Príjemcom pre tento účel môže byť cloudová marketingová a emailová platforma.

Mosuda využíva cloudové služby tretích strán, ktoré jej pomáhajú s rozosielaním e-mailov. Tieto služby sledujú aktivity súvisiace s týmito e-mailami, napríklad či ich adresát otvoril, či klikol na odkazy v e-mailoch a či po kliknutí na ne uskutočnil nákup. Mosuda na základe týchto údajov analyzuje mieru interakcie s e-mailami, ktoré posiela

Právny základ a retencia

Právnym základom na takéto spracovanie je Váš súhlas.

Retenčná doba: Po dobu trvania členstva predplatného alebo po dobu trvania súhlasu.

Účel

Evidencia a zdieľanie klientských feedbackov

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje.

Popis kategórie a príjemcovia

Ak nám dáte súhlas, aby sme vašu spätnú väzbu zverejnili na naších komunikačných kanáloch, Mosuda pre tento účel môže spracúvať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, fotografia a samotné hodnotenie.

Príjemcami pre tento účel môžu byť cloudová marketingová a emailová platforma, poskytovateľ cloudových služieb.

Právny základ a retencia

Účel

Realizácia a vyhodnocovanie prieskumov medzi návštevníkmi kont na sociálnych sieťach Mosudy a odberateľmi marketingových informácií a newslettra

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje.

Popis kategórie a príjemcovia

Pre tento účel môže Mosuda spracúvať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a odpovede z prieskumu.

Príjemcom pre tento účel môže byť cloudová marketingová a emailová platforma a poskytovateľ cloudových služieb.

Právny základ a retencia

Právnym základom na spracovanie Vašej e-mailovej adresy na tento účel je Váš súhlas.

Retenčná doba: Po vyhodnotení prieskumu sa osobné údaje zmažú, najviac však 6 mesiacov od ukončenia prieskumu.

Účel

Realizácia promo akcií  

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje 

Popis kategórie a príjemcovia

Keď sa zúčastníte promoakcie Mosuda, spracovávanými údajmi môžu byť fotografická podobizeň osoby, zvukový záznam hlasu a kamerový záznam osoby. Príjemcami pre tento účel môžu byť sociálne siete na ktorých má Mosuda účty, sponzori, iné webové portály, mediálni partneri, zmluvní fotografi a kameramani. Právnym základom je náš oprávnený záujem, ktorým je usporiadanie promoakcie a spracovanie jej výstupov na informačné a marketingové účely.

Právny základ a retencia

Retenčná doba je 5 rok od uskutočnenia promoakcie.

4. Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú na účtovné a daňové účely

Účel

Účtovné a daňové účely

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje.

Popis kategórie a príjemcovia

Pre tento účel môže Mosuda spracúvať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a odpovede z prieskumu.

Príjemcom pre tento účel môže byť cloudová marketingová a emailová platforma a poskytovateľ cloudových služieb.

Právny základ a retencia

Právnym základom pre tento účel je plnenie zákonných povinností.

Retenčná doba: Účtovné údaje sa uchovávajú po dobu 5 rokov a daňové doklady po dobu 10 rokov

5. Súbory cookies, pixely a ich využitie

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo „kúsky kódu“, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.

Ak našu webovú stránku opätovne navštívite, vďaka cookies si v počas určitého obdobia pamätáme Vami zadané údaje. Okrem toho Vás stránka „spozná“ a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť. Cookies majú rôznu dobu “trvanlivosti”, delíme ich na:

 • session cookie – zmažú sa po zatvorení prehliadača
 • permanent cookie – zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom viacerých nižšie uvedených služieb. Ide o analytické nástroje, ktoré nám pomáhajú pochopiť Vaše správanie na našich webových stránkach a tým Vám prispôsobiť relevantnejší obsah. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Aké cookies vyhodnocujeme?

 • Prevádzkové súbory cookies – Tieto cookies slúžia na zaznamenávanie a analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
  • Elementor – Téma WordPress webových stránok používa tento súbor cookie. Umožňuje vlastníkovi webovej stránky implementovať alebo meniť obsah webovej stránky v reálnom čase. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na ich webe.
  • Cookieyes – slúži na to, aby si pamätal preferencie súhlasu používateľov, aby sa ich preferencie rešpektovali pri ďalších návštevách tejto stránky. Nezhromažďuje ani neukladá žiadne osobné informácie o návštevníkoch stránky. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na ich webe.
 • Marketingové súbory cookies – Slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.
  • Youtube – slúži na sledovanie zhliadnutí vložených videí na stránkach Youtube, na meranie šírky pásma a určuje, či používateľ získa nové alebo staré rozhranie prehrávača. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na ich webe.

Automatizované rozhodovanie a Profilovanie

V prípade ak disponujeme Vašim súhlasom na spracúvanie vašich osobných údajov na marketingové účely tieto spájame s informáciami o vašich aktivitách na webovej stránke. Cieľom tohto spájania je lepšie rozpoznanie Vašich preferencií a záujmov a na tomto základe lepšie nastavenie ponuky priamo pre Vašu osobu a personalizáciu webového obsahu.

Voči takémuto spracúvaniu môžete kedykoľvek namietať alebo v prípade ak by automatizované rozhodnutie malo dopad na Vaše práva a slobody môže požadovať individuálne rozhodnutie z našej strany. Spôsob odvolania súhlasu je popísaný nižšie, v sekcii Kontaktné údaje.

Dĺžka uchovávania údajov z prehliadania

Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou. Skombinované údaje z cookies a našich systémov budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 13 mesiacov.

6. Deti mladšie ako 16 rokov

Mosuda neposkytuje služby osobám mladším ako 16 rokov a nespracúva osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

7. Aktualizácie pravidiel osobných údajov

V súvislosti s pridávaním nových služieb a produktov, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Aktualizované“ navrchu tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov.

8. Uchovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie Vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní, trvanie zmluvného vzťahu alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa Vaše osobné údaje zlikvidujú.

9. Vaše práva

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od Mosudy prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:

 • zistiť, či Mosuda Vaše osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania
 • právo na opravu osobných údajov – týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás vedieme
 • právo na vymazanie osobných údajov – umožňuje Vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali
 • právo na prenosnosť údajov – máte možnosť preniesť Vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z Mosudy k inému subjektu
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov – môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania Vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie
 • právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov – máte právo namietať, keď sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že  spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na Vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania
 • právo odvolať súhlas – pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo podať sťažnosť na dozorný orgán – dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov (ktorého kontaktné údaje nájdete tu), na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou.

10. Health connect data

 • Zber a využitie zdravotných údajov:

  Ceníme si súkromie a bezpečnosť našich používateľov. Naša mobilná aplikácia požaduje prístup k povoleniam týkajúcim sa zdravia, konkrétne schopnosť čítať a zapisovať informácie o krokoch. Tieto údaje sa zbierajú výhradne na účely zlepšenia používateľského zážitku a poskytovania funkcií týkajúcich sa zdravia a kondície.

 • Účel prístupu k zdravotným údajom:

  Naša aplikácia využíva povolenia týkajúce sa zdravia na sledovanie denných krokov. Tieto údaje sa spracovávajú lokálne na zariadení používateľa a nie sú zdieľané s tretími stranami.

 • Súhlas používateľa:

  Používaním našej aplikácie výslovne súhlasíte so zberom a využitím zdravotných údajov na účely uvedené v tejto zásadách ochrany osobných údajov. Máte možnosť povoliť alebo odmietnuť tieto povolenia v nastaveniach aplikácie.

 • Bezpečnostné opatrenia:

  Implementujeme robustné bezpečnostné opatrenia na ochranu dôvernosti a integrity zdravotných údajov. To zahŕňa šifrovanie a bezpečné úložisko.

 • Uchovávanie údajov:

  Zdravotné údaje uchovávame iba po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Používatelia môžu požiadať o vymazanie svojich údajov vymazaním svojho účtu z aplikácie.

 • Služby tretích strán:

  Naša aplikácia nezdieľa zdravotné údaje s žiadnymi službami tretích strán, reklamnými partnermi ani externými subjektmi. Nezapájame sa do predaja alebo výmeny údajov používateľov.