Všeobecné obchodné podmienky

Majiteľ a prevádzkovateľ portálu Mosuda s.r.o.
Obchodné meno: Mosuda s.r.o.
Sídlo: Kruhová 416/65, Ľubica 059 71
Zápis v OR: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 46269/P
IČO: 55 605 044

(ďalej aj ako “Mosuda”)

aktualizované dňa: 28.9.2023 (ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“)

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov

I. Typy zmlúv medzi klientom a Mosuda

 1. Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, tj. poskytovateľa služieb (Mosuda) a klienta. Medzi Mosudou a klientom môžu podľa charakteru poskytovaných služieb vzniknúť nasledovné zmluvy:
  1. zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená prostredníctvom internetového portálu poskytovateľa alebo prostredníctvom aplikácie Mosuda (ďalej len „zmluva“),
  2. kúpna zmluva, ak je predmetom kúpy tovar,
 2. Klient pri registrácii do aplikácie/odoslaní objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s týmito VOP súhlasí. Na účely úpravy jeho vzťahu k Mosude sa za účinné považujú VOP v znení platnom a účinnom v momente registrácie/odoslania objednávky.
 3. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky na Mosude sú uvádzané vrátane DPH.

II.  Zmluva o poskytovaní služieb, objednávka, členstvo, odstúpenie od zmluvy

 1. Predmetom poskytovania služieb sú služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke online katalógu na webovom portáli mosuda.sk alebo v aplikácii Mosuda, a to predovšetkým cvičebné, fyzioterapeutické, diétne programy a programy na podporu zdravia, ktoré boli vytvorené v spolupráci s odborníkmi v oblasti fitness a výživy. Služby týchto odborníkov či ich aktívna asistencia pri poskytovaní služieb môžu byť súčasťou zmluvy. Títo odborníci spolupracujú s Mosudou spravidla ako samostatné subjekty, nie sú jej zamestnancami, a klient s nimi môže poskytované služby na základe uzatvorenej zmluvy konzultovať.
 2. Predmetom zmluvy môže byť aj produkt duševného vlastníctva, a z tohto dôvodu je zakázané akékoľvek jeho šírenie či poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora. Uzatvorením zmluvy klient súhlasí, že akékoľvek použitie informácií z predmetu zmluvy a úspechy či neúspechy z toho plynúce sú iba v rukách klienta a autor či Mosuda za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V predmete zmluvy môže klient nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb, tieto informácie sú však iba odporučeniami a vyjadrením názoru na túto tému.
 3. Na účely objednania služieb vyplní klient registračný formulár/online objednávku.
  1. Registračný formulár môže pozostávať z viacerých krokov a obsahuje najmä tieto informácie o klientovi:
   • Meno, priezvisko
   • Emailová adresa
   • Fotografia
   • Telesné parametre
   • Stravovacie návyky
   • Zvyklosti a skúsenosti v oblasti cvičenia
   • Zdravotné indispozície, intolerancie apod.
  2. Objednávka obsahuje najmä informácie o:
   • objednávaných službách, ktoré klient vložil do elektronického nákupného košíka,
   • spôsob úhrady ceny za služby,
   • informácie o nákladoch spojených s dodaním služby
(ďalej spoločne len ako „objednávka“)
 1. Ak klient objednáva služby ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uvedie údaje potrebné pre korektné spracovanie objednávky, t.j. meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail.
 2. Objednávka môže obsahovať služby platené aj neplatené. Pred dokončením objednávky a jej odoslaním je klientovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky klient vložil, a to ešte pred presmerovaním na platobnú bránu (ak sú služby platené a klient si zvolil okamžitú úhradu objednávky). Údaje uvedené v dokončenej a odoslanej objednávke sú Mosudou považované za správne. Mosuda bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie klientovi potvrdí elektronickou poštou/v aplikácii Mosuda, a to na e-mailovú adresu uvedenú klientom v objednávke (ďalej ako „e-mailová adresa klienta“). Na e-mailovú adresu klienta budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky, prípadne budú tieto informácie k dispozícii aj v aplikácii Mosuda.
 3. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mailovú adresu klienta bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Mosudy neznamená uzavretie zmluvy. Až po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti služieb zo strany Mosudy. Moment uzatvorenia zmluvy je záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie zmluvy klienta Mosudou vo forme e-mailového potvrdenia, že je služba pripravená na využitie.
 4. Mosuda môže ponúknuť klientom možnosť zakúpiť si aj platené …..mesačné/ročné členstvo – prístup k službám/ videám (podľa druhu členstva). V prípade, že klient nepožiada o zrušenie členstva, automaticky sa členstvo pravidelne obnovuje podľa zvoleného druhu členstva a klient oprávňuje Mosudu na účtovanie členského poplatku za ďalší fakturačný cyklus podľa zvoleného spôsobu platby.
 5. Aj platené členstvo sa môže začať ponúknutou skúšobnou verziou. Trvanie bezplatnej skúšobnej verzie členstva ju určené počas registrácie a umožňuje vyskúšať si službu zdarma. Podmienky bezplatnej skúšobnej verzie Mosuda určuje na základe vlastného uváženia a môže obmedziť oprávnenosť alebo trvanie skúšobnej verzie, aby zabránil zneužitiu bezplatnej skúšobnej verzie. Mosuda si vyhradzujeme právo odvolať bezplatnú skúšobnú verziu a pozastaviť účet Klienta v prípade, že zistí, že klient na to nemá oprávnenie.
 6. Na konci bezplatného skúšobného obdobia plateného členstva bude klientovi účtovaný členský poplatok, pokiaľ svoje členstvo klient nezruší pred koncom bezplatného skúšobného obdobia. Ak si chcete pozrieť cenu členstva a dátum ukončenia bezplatnej skúšobnej doby, prihláste sa do svojho konta na mosuda.sk/ v aplikácii Mosuda alebo nás kontaktujte.
 7.  Fakturačný cyklus: Dĺžka fakturačného cyklu bude závisieť od druhu členstva, ktoré si klient vyberie pri registrácii do služby. Ak platba nie je úspešne zúčtovaná z dôvodu vypršania platnosti, nedostatku finančných prostriedkov alebo inak, členstvo bude klientovi zrušené, resp. pozastavené do vykonania náhradného spôsobu úhrady.
 8. Zrušenie členstva: Svoje členstvo v Mosude môže klient kedykoľvek zrušiť a do konca fakturačného obdobia bude mať klient naďalej prístup k službám Mosudy. Platby sú nevratné a Mosuda neposkytuje vrátenie ani kredity za žiadne obdobia členstva.
 9. Mosuda je oprávnená odstúpiť od zmluvy z dôvodu nedostupnosti služby, alebo ak dodávateľ služby dohodnutej v zmluve vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Mosudy vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopná dodať služby klientovi v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Mosuda je povinná o tejto skutočnosti okamžite informovať klienta a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za služby dohodnuté v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený klientom.
 10. Ak Mosuda nemôže dodať objednané služby vôbec, je o tom povinná bezodkladne informovať klienta prostredníctvom e-mailu vyplývajúceho z objednávky/správu prostredníctvom aplikácie Mosuda a môže sa s ním dohodnúť na náhradnom plnení. V prípade, ak klienti neprejaví záujem o náhradné plnenie zo strany Mosudy, je oprávnený odstúpiť od zmluvy a Mosuda je povinná do 14 dní vrátiť zaplatenú cenu za objednané služby na účet klienta.
 11. V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona č. 102 / 2014 Z.z. . o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZOSZP“), nemá klient ako spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu podľa ZOSZP, pretože predmetom uzatvorenej zmluvy je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, a poskytovanie sa začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa, a spotrebiteľ bol pri uzatváraní zmluvy riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 12. Klient (spotrebiteľ) ďalej nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  6. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  7. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 13. Ustanovenia bodov 3. až 4. tohto článku III VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Ak zmluvu uzatvára klient v inom postavení ako spotrebiteľ, nemá právo na odstúpenie od zmluvy z iných ako zákonom uvedených dôvodov.

III. Kúpna zmluva, odstúpenie od zmluvy

 1. Prijatá elektronická objednávka tovaru uskutočnená na portály Mosuda/v aplikácii Mosuda je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná.
 2. Kúpna zmluva medzi predávajúcim (Mosuda) a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení predávajúcemu, najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať, či mu v uvedenej lehote bolo doručené potvrdenie objednávky, a  to aj v iných priečinkoch e-mailového konta ako napríklad v spame a takisto aj  obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@mosuda.sk
 3. Predmetom uzatvorenej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a poštovné, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z kúpnej zmluvy.
 4. Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar, pričom uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky, kde je uvedené, že sa jedná o objednávku s povinnosťou platby.
 5. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho.
 6. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do úplného vysporiadania záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom vyplývajúcim z VOP a príslušných právnych predpisov.
 7. V prípade, keď je kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete/v aplikácii), predávajúci poskytuje kupujúcemu možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu aj po zákonom stanovenej lehote (14 dní), a to do 30 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by predávajúci neodovzdal kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný odovzdať, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané kupujúcemu zo strany predávajúceho v priebehu 12 mesiacov od prevzatia tovaru, dochádza k ukončeniu 12 mesačnej doby a začína odo dňa dodatočného splnenia informačnej povinnosti predávajúceho plynúť doba tridsiatich dní. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 8. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané do skončenia doby pre odstúpenie od kúpnej zmluvy a zároveň v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 9. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy v súlade s bodom 1. a 2. tohto článku sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar rovnakým spôsobom, ako použil kupujúci pri svojej platbe, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady. V prípade ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, nemá v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku nárok na vrátenie ceny za doplnkovú službu, ak je predmetom doplnkovej zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby (a to predovšetkým ceny za službu dobierky, po odstúpení od kúpnej zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré ním boli uhradené v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpna cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr).
 10. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.
 11. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný kupujúcemu vrátiť platby podľa ods.3 pred tým, ako mu je tovar doručený späť alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

IV. Spôsob platby

 1. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky na Mosude sú uvádzané vrátane DPH.
 2. Platby sa vykonávajú v mene EUR, pričom Mosuda vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
 • PLATBA PREVODOM VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je klientovi umožnené využívať objednané služby po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet uvedený vo faktúre, a to buď prostredníctvom prevodu platby na účet zadaným internetbankingom, prevodom zadaným v banke iným spôsobom alebo priamym vkladom na účet.
 • PLATBA PLATOBNOU KARTOU CEZ INTERNET: Po dokončení objednávky bude klient automaticky presmerovaný na stránku platobnej brány banky. Platobné údaje potrebné k realizácii platby zadáva klient priamo na podstránke banky, Mosuda s údajmi o platobnej karte neprichádza do kontaktu.
 • AUTOMATICKÉ PLATENIE POPLATKU – STRHNUTIE Z PLATOBNEJ KARTY: V prípade zvolenia automatického platenia poplatku (ak to zvolený systém platenia umožňuje), klient súhlasí s automatickým platením poplatku bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty a pod. Spôsob platby s automatickým platením poplatku sa stanovuje na dobu neurčitú, s tým, že klient ho môže kedykoľvek zmeniť prípadne zrušiť v rámci svojho zákazníckeho účtu, prípadne kontaktovaním na adrese info@mosuda.sk
 1. Daňový doklad s vyčíslením ceny objednaných služieb a DPH bude odoslaný na e-mailovú adresu

V. Reklamačné konanie

 1. Mosuda prijíma reklamácie:
  • prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese info@mosuda.sk
  • v písomnej forme na adrese Mosuda, s.r.o., Kruhová 416/65, Ľubica 059 71
 2. Reklamácia musí obsahovať čo najpodrobnejší popis konkrétneho prípadu, ktorý klient reklamuje. Klient je povinný priložiť k reklamácii všetky doklady, ktoré má k dispozícii, preukazujúce ním tvrdené skutočnosti, prípadne iné podklady dokumentujúce jeho tvrdenia.
 3. O výsledku konania a vybavení reklamácie bude klient informovaný elektronickým spôsobom ihneď po jej vybavení, avšak najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy klient kompletnú reklamáciu uplatnil. V prípade elektronicky podanej reklamácie bude odpoveď na reklamáciu zaslaná na e-mailovú adresu, z ktorej bola reklamácia odoslaná. V prípade, že bola reklamácia uplatnená písomnou formou alebo osobne, odpoveď bude zaslaná na e-mailovú adresu, ktorú klient uviedol pri objednávke služby, ak nebolo s klientom vopred dohodnuté inak.

 4. Klient (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na Mosuda so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@mosuda.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Mosuda vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva. Ak Mosuda odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, klient (spotrebiteľ) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z., ktorých aktualizovaný zoznam je dostupný na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 . Návrh musí obsahovať povinné náležitosti a kupujúci ho podá určeným spôsobom, a to všetko podľa §12 z.č. 391/2015 Z.z.
 5. Klient môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home. show&lng=SK. Táto platforma je využiteľná iba pre spotrebiteľské spory zo zmlúv uzatvorených na diaľku.
 6. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len klient – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi klientom a Mosudou, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od klienta požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 7. Mosuda môže klienta po využití objednaných služieb osloviť so žiadosťou o hodnotenie týchto služieb za účelom získania prehľadu o spokojnosti s ich kvalitou a spôsobom poskytovania. Ak sa klient rozhodne hodnotenie zaslať, toto hodnotenie nie je považované za podanie reklamácie.

VI. Osobné údaje a ich ochrana a záverečné ustanovenia

 1. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov. Klient berie na vedomie, že je povinný Mosude poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Klient potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.
 2. Mosuda týmto oznamuje klientovi, že zmysle ust. § 13 ods. 2 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude Mosuda ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania zmlúv spracúvať osobné údaje klienta bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov klienta bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch medzi Mosudou a klientom a spracúvanie osobných údajov klienta je nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, ktorú klient navrhuje uzatvoriť a v ktorej zároveň vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
 3. Klient berie na vedomie, že osobné údaje poskytnuté klientom v procese objednávky za účelom uvedeným v bode 2. tohto článku budú zo strany Mosudy ďalej poskytnuté príslušnému dodávateľovi ako príjemcovi v závislosti od požiadaviek konkrétneho príjemcu všetky alebo iba časť z nich, a to na účely poskytnutia klientom požadovanej služby. V závislosti od klientom objednanej služby sú príjemcami osobných údajov okruhy príjemcov, ktorí sa môžu nachádzať aj v tretích krajinách. Zoznam okruhov týchto príjemcov je uvedený v Zásadách a pravidlách ochrany osobných údajov.
 4. Osoba uskutočňujúca objednávku vybraných služieb a poskytujúca osobné údaje zakliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že je oboznámená v zmysle ust. § 13 ods.12 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z., že Mosuda spracuje a uschová ňou uvedené osobné údaje, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Mosudy v predzmluvných vzťahoch, pri plnení zmluvy či rokovaní o zmene zmluvy, odstúpenia od zmluvy atď. Bez zakliknutia tohto potvrdenia klientom nie je možné uzatvoriť zmluvy, na uzatvorenie ktorých dáva táto osoba vytvorením objednávky návrh. Zároveň je klient oboznámený s tým, že ho Mosuda môže kontaktovať prostredníctvom uvedeného e-mailu a/alebo telefonického kontaktu za účelom ponúknutia doplnkových služieb k jeho objednávke, ktoré sú vybrané vzhľadom na obsah tejto objednávky. Môže ísť napr. o ponuku poistenia k zájazdu, parkovacieho miesta pri letisku, odkiaľ klient odlieta či dodatočnej batožiny ku klientovej letenke.
 5. Osobné údaje dotknutých osôb budú spracovávané počas doby nevyhnutnej na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa, medzi ktoré patrí zohľadnenie možnosti podania reklamácie, preskúmania v konaní zahájenými kontrolnými orgánmi či podania žaloby v občianskoprávnom konaní. Mosuda vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje z.č. 18/2018 Z.z. na ochranu osobných údajov, Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako “Nariadenie GDPR”)., ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 6. Klient má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Klient zodpovedá za skutočnosť, že všetky ním uvedené údaje sú úplné a pravdivé. Klient vyhlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované aj ako trestný čin alebo by mohlo byť dôvodom pre zrušenie objednávky alebo rezervácie, prípade odmietnutia poskytnutia služby zo strany dodávateľa, prípadne dôvodom pre neudelenie víz. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si Mosuda vyhradzuje právo na okamžité zrušenie objednávky služby, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade Mosuda nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by klientovi vznikli.
 7. Klient má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a to pri splnení podmienok uvedených v § 23 z.č. 18/2018 Z.z. Ďalej má klient právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa podmienok uvedených v § 24 z.č. 18 /2018 z.z. Klient má tiež právo získať od Mosudy osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré mu poskytol, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracovanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 8. Klient má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie v prípadoch stanovených zákonom vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami klienta, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 9. V prípade, že pred odoslaním objednávky klient udeľuje osobitný súhlas pre zasielanie akciových ponúk na jeho e-mailovú adresu a spracovanie vybraných osobných údajov na vybrané účely priameho marketingu, ďalej súhlasu s profilovaním, udeľuje tým súhlas so spracovaním a uschovaním ním uvedených osobných údajov podľa č 6. ods. 1 Nariadenia GDPR. Tento udelený súhlas sa týka zasielania informácií za účelom priameho marketingu v oblasti konkrétnych klientom zvolených služieb, pre ktoré súhlas udeľuje (napr. informácie o nových produktoch, službách, zľavách, aktuálnych akciách…), aby ich Mosuda spracovávala vo všetkých príslušných informačných systémoch. Tento súhlas môže udeliť iba klient starší ako 16 rokov. Súhlas klient udeľuje na ním zvolenú dobu, môže ho kedykoľvek odvolať v celom rozsahu alebo iba pre ním vybranú oblasť. Mosuda následne po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov klienta a klienta o tomto informuje. Klient má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 10. V prípade, že pred odoslaním objednávky klient udeľuje osobitný súhlas pre zasielanie akciových ponúk na jeho e-mailovú adresu a spracovanie vybraných osobných údajov na vybrané účely priameho marketingu, ďalej súhlasu s profilovaním, udeľuje tým súhlas so spracovaním a uschovaním ním uvedených osobných údajov podľa č 6. ods. 1 Nariadenia GDPR. Tento udelený súhlas sa týka zasielania informácií za účelom priameho marketingu v oblasti konkrétnych klientom zvolených služieb, pre ktoré súhlas udeľuje (napr. informácie o nových produktoch, službách, zľavách, aktuálnych akciách…), aby ich Mosuda spracovávala vo všetkých príslušných informačných systémoch. Tento súhlas môže udeliť iba klient starší ako 16 rokov. Súhlas klient udeľuje na ním zvolenú dobu, môže ho kedykoľvek odvolať v celom rozsahu alebo iba pre ním vybranú oblasť. Mosuda následne po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov klienta a klienta o tomto informuje. Klient má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 11. Klient je oboznámený s tým, že Mosuda môže poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.
 12. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky klient vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 13. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 14. Mosuda si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami odsúhlasenými klientmi v čase odoslania objednávky.